Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.aqraadtilburg.nl). Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer correct, compleet en/of actueel is. aQraad Tilburg aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en beheerd. aQraad Tilburg heeft hier dan ook geen enkele controle op. Ook andere internetsites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit onze website zijn uiteraard door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. aQraad Tilburg draagt hiervoor derhalve geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend aQraad Tilburg toe. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder dat voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van aQraad Tilburg.